Przejdź do treści
Slider1_400px
Slider2_400px
Przejdź do stopki

Świetlica - rekrutacja 2022/2023

Świetlica - rekrutacja 2022/2023

Treść

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr4 im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach na rok szkolny 2022/23

O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do klas I – VIII. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z klas: I, II i III, których oboje rodzice pracują (dot. również rodziców samotnie wychowujących dzieci). Dzieci z klas IV – VIII mogą być przyjęte, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1.            Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2.            Grupa wychowawcza świetlicy liczy do 25 uczniów.

3.            Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) poprzez  wypełnienie wniosku i złożenie go w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy, bądź drogą elektroniczną (przesłanie go na adres szkoły mzsnr4gorlice4@wp.pl ) do dnia 10 czerwca 2022 r.

4.            Wniosek - Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy,  można pobrać ze strony internetowej Szkoły lub w sekretariacie.

5.            Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w trzyosobowym składzie:

6.            Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

7.            Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę wolnych miejsc.

8.            Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala listę kandydatów. Przy ustalaniu pierwszeństwa kwalifikacji w rekrutacji stosuje się kryteria opisane w punkcie 11. niniejszego Regulaminu.

9.            Listy dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska są opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r.

10.          Kryteria naboru

Podczas kwalifikacji pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do klas I – III, których obydwoje rodzice pracują (lub studiują w trybie dziennym), dotyczy to także pracujących rodziców (opiekunów) samotnie wychowujących dzieci.

W dalszej kolejności będą brane poniższe kryteria:

a)            dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego rodzica lub opiekuna prawnego stanu wolnego, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się także osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

b)           dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

c)            dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,

d)           dzieci dojeżdżające do szkoły,

e)           dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole,

f)            pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.

11.          Rodzice (prawni opiekunowie) pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są potwierdzić ten fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez dostarczenie stosownych dokumentów. Sposoby potwierdzania spełniania poszczególnych kryteriów:

a)            Potwierdzeniem dla kryteriów dziecka, którego obydwoje rodzice pracują bądź studiują w trybie dziennym, są: oświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o studiowaniu ze wskazaniem trybu studiów, zaświadczenie z zakładu pracy.

b)           Potwierdzeniem dla kryterium dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących jest oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

c)            Potwierdzeniem dla kryterium dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności jest jeden z następujących dokumentów: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

d)           Potwierdzeniem dla kryterium dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jest jeden z dokumentów:

- postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej,

- zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- umowa zawarta pomiędzy starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodziny,

e)           Potwierdzenie dla kryterium dziecka dojeżdżającego i oczekującego na dodatkowe zajęcia jest oświadczenie rodzica (opiekuna).

12.          W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt spełniania danego kryterium w trakcie analizy wniosku kryterium, które nie zostało właściwie udokumentowane, będzie traktowane jako niespełnione.

13.          W przypadku konieczności ustalenia pierwszeństwa w kwalifikacji w grupie kandydatów, którzy w takim samym stopniu spełniają wszystkie kryteria regulaminowe, kolejność ustalana jest metodą losową. Losowania dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

14.          Harmonogram:

a)            składanie kart zgłoszeń wraz z załącznikami od 1 do 10 czerwca 2022 r.,

b)           ogłoszenie list przyjętych do świetlicy oraz opublikowanie informacji o pozostałych wolnych miejscach: 14 czerwca 2022 r. - następuje poprzez wywieszenie listy na tablicy informacyjnej szkoły.

15.          Odwołania:

a)            Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej, mogą złożyć odwołanie.

b)           Odwołanie składa się wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od ogłoszenia wyników rekrutacji (tj. do dnia 17 czerwca 2022 r.).

c)            Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

d)           Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia (do dnia 20 czerwca 2022 r.).

e)           Decyzja dyrektora szkoły jest w zakresie odwołania ostateczna.

Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana w ostatnim tygodniu sierpnia, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami w świetlicy szkolnej.

Załącznik:

1. Karta zgłoszenia dziecka.

145498